Om Blicher-Selskabet

Jeg vil her fortælle lidt om Blicher-Selskabet med overskriften St. St. Blichers univers

Denne forespørgsel blev rettet ved Klassikerdagen til undertegnede. Men der var kun 10 minutter til emnets behandling, så i stedet blev det Blicher-Selskabet, som jeg talte om og det gjorde jeg ud fra dette oplæg:

Igennem mere end 30 år har jeg været formand for det litterære selskab Blicher-Selskabet.

Blicher-Selskabet blev stiftet i 1951. Programredaktør Felix Nørgaard, selska¬bets første formand, har fortalt, at direktør for Dansk Skolescene Thomas P. Hejle mødte op på hans kontor i Radiohuset og sagde: “Hør mester – jeg har gået og tænkt på, om det var en ide at stifte et Blicher-Selskab?” Nørgaard sagde med det samme “Naturligvis skal vi have et Blicher-Selskab”.
Efter formøder og udarbejdelsen af vedtægter udsendtes en invitation til 27 adresser underskrevet af Felix Nørgaard, Th.P. Hejle og skuespillerne Kai Holm, Albert Luther og Thorkild Roose til at gi¬ve møde på Blichers fødselsdag den 11. okt. 1951, der dagen efter suppleredes med overborgmester H.P. Sørensen, landsretssagfører Jon Palle Buhl og pro¬fessor Hans Brix. Felix Nørgaard blev valgt som formand, Svend Aakjær næst¬formand, Thomas P. Hejle kasserer og Jon Palle Buhl sekretær. Nørgaard blev selskabets formand gennem 38 år.
Jeg trådte til som formand i 1989. Må¬ske lidt ufrivilligt, men der var ikke an¬dre, der ville. Jeg hørte radiodirektør Laurits Bindslev sige ”Ja, du synger da i hvert fald bedre end Felix.”
Gennem alle årene har vi savnet, at der var et dansk universitet, der havde igang¬sat et slags akademi omkring Blicher. Det ville have været helt naturligt at man var gået i gang, f.eks i Århus, som man har gjort det med Kaj Munk i Ålborg, H.C. Andersen i Odense og Grundtvig i København. Men staten har ikke ofret en krone på et sådant foretagende. Blicher ville nok have nikket og tænkt: det er det sædvanlige.
Alligevel er der blevet forsket og udgi¬vet fine værker og bøger om Blicher.
I 1992 kom den store Blicherbiblio¬grafi igangsat af Biblioteksskolen på Nørgaards opfordring og udgivet af Bli¬cher-Selskabet. Nu mangler der blot, at den bliver lagt på nettet.
I 1982-83 i forbindelse med Blichers 200-årsdag udkom firebinds værket Ud¬valgte Værker med 2 bd. noveller, et bind digte og et bd. med andre skrifter. Det blev alt sammen udvalgt ved et stort re¬daktionsarbejde foretaget af bl.a. a sel¬skabets daværende bestyrelse Felix Nør¬gaard, Søren Baggesen, Marie Stoklund, Gordon Albøge og lektor Sten Rasmus¬sen, med H.P. Rohde, Det Kgl. Bibliotek som billedredaktør og meget smukt trykt hos Poul Kristensen i Herning.
Denne udgaves indhold ligger i dag som hovedside på ADL.dk, når det gæl¬der at søge Blicherlitteratur på nettet på KB. Man fik den gratis med min tilladel¬se for mange år siden, men med den klausul at Selskabet skulle nævnes. Det er nu ikke sket trods mange henvendelser.
I 1996 var der premiere på Blicher-videoen Knud Sørensen fortæller. En vi¬deo om Blichers liv, nu også på dvd. Trykt i et meget stort oplag, og foræret til mange danske skoler og institutioner.
Siden er det gået slag i slag med delta¬gelse ved oprettelsen af de tre Blicher-museer i Jylland. Den 25. august 1979 åbnede Blicher-egnens Museum i Thor¬ning. Bag ideen stod først og fremmest den lokale Aksel Nielsen der blev den første leder.
Året efter i 1980 åbnede Blichermu¬seet på Herningsholm skabt af den initia¬tivrige museumsdirektør Ulla Thyrring under stor festivitas og i overværelse af dronning Ingrid. Og et par år efter Malvi¬nas hus i Spentrup.
Vi har i alle årene haft et fint samar¬bejde med disse museer i forbindelse med arrangementer og udgivelse af for¬skellige værker. Vi har også haft et sam¬arbejde med mange andre museer.
Her der så også grund til at takke de utallige fonde, der alene i min tid, da sta¬ten og kulturministeriet ikke har nogen mulighed for at støtte, har givet tæt ved en million i støttekroner siden min tiltræ¬delse som formand. Her fortjener især Oskar Nielsens fond i Esbjerg en tak. Det er den eneste fond, der har en vedtægt, der siger, at man skal støtte Blicherfor¬mål.
Fra begyndelsen var selskabets formål at fremme og uddybe interessen for Steen Steensen Blichers liv og værker, og selskabet skulle tjene sit formål ved afholdelse af aftener med kunstnerisk tolkning af digterens værker, ved afhol¬delse af foredrag og lejlighedsvis udgi¬velse af publikationer, som der så højti¬deligt står i vedtægterne. Inden for op¬læsningskunsten trak man på de “fine gamle navne” i bestyrelsen og Ingeborg Brams. Alle var store kendere af den jy¬ske dialekt.
Det blev gennem årene fulgt op af nav¬ne som Sam Besekow, Martin Hansen og Kirsten Rolffes, der bl.a. læste Trækfug¬ledigte, Asta Esper Andersen læste Hose¬kræmmeren, Elith Pio, Erik Mørk, Pouel Kern, Joen Bille, Frits Helmuth, Lise Ringheim, Puk Schaufuss, Tage Axelson, Kirsten Olesen, Kjeld Nørgaard, Nis Bank-Mikkelsen, Søren Rode, Waage Sandø, John Hahn Petersen og Erik Kühnau og Paul Hüttel. De sidste to har læst, jeg ved ikke hvor mange noveller i de se¬neste år.
Der er gennem alle årene blevet mu¬siceret meget med strygekvartetter under ledelse af professor Asger Lund Christi¬ansen, der har spillet Mozart og N.W. Gade, af professor Peder Elbæk, Elisa¬beth Westenholz, og ikke mindst af pro¬fessor John Damgaard, der har spillet meget Mozart og Schumann, og en lang række række sangere og Studentersan¬gerne, som vi også har som musikalsk indslag i år til årsfesten 2018.

To store udenlandske udgivelser blev det til med “A Diary of a Parish Clerk and other Stories”, ved oversætteren Paula Hostrup Jessen. Med en introduktion af forfatteren Margaret Drabble, forord af undertegnede, ill. af Povl Christensen på forlaget Athlone i London, 1996. Samtidig gæstede vi ambassaden og universitetet i London og Universitetet i Edinbourg, Skotland med en Blicher plancheudstilling på engelsk, som også blev sendt til USA og vist mange steder.

I 2007 kunne vi præsentere Der Himmelberg. Oversat af universitetsprofessor Walter Methlagel og hans hustru Inger. Bogen blev præsenteret flere steder i Østrig og senere på ambassaden i Berlin.
150-året for Blichers død prægede året 1998. Der var et mindearrangement i Spentrup, Randers og Thorning. Her skabte jeg sammen med James Lerche Vandreudstillingen Steen Steensen Blicher “Fuglen og Fangen”, der åbnede den 26. marts på Randers Bibliotek og på Blicheregnens Museum.

Blicherprisen er uddelt 42 gange til betydelige danske forfattere f.eks. Ida Jessen og Jens Smærup Sørensen som nogle af de sidste. Professor Hans Brix og maleren Johs. Larsen var de første. Og ellers har det drejet sig om Seeberg, Rifbjerg, Møllehave, Benny Andersen og ikke mindst Knud Sørensen, hvis arbejde for selskabet vi ikke må glemme.
Det bliver ikke muligt her at nævne de mange udgivelser, men siden begyndelsen er der udsendt mere end 60 bøger, cd’er og dvd’er. Heraf har nogle få været foræringer til selskabet fra forlag. Ellers er det som regel udgivelser redigeret og sommetider skrevet af selskabets bestyrelse. Og selskabets mange medlemmer har hvert år modtaget udgivelserne som gave.
Her er det nok også værd at orientere om de dygtige folk, der har siddet i bestyrelsen gennem årene. Ud over de først nævnte og dem i forbindelse med den store udgave i 1982 har det været adv. Gabriel Rohde, Klaus Rifbjerg, Peter Seeberg, museumsleder Hans Kruse, Thorning, lektorerne Helle Frisman, Henrik, Ljungberg, Dorrit Færk Møller og Thorkild Holm og museumsdirektør Tinna Møbjerg. I den nuværende bestyrelse sidder skuespiller Paul Hüttel, provst Per Vibskov Nielsen, arkæolog Dorthe Kaldal Mikkelsen, museumsinspektørerne Marianne Hougaard, Jesper Meyer Christensen og cand. teol Mads Jacob Iversen. Næstformand er specialkonsulent ved skattevæsenet Peder Porse, Ry, der gør et stort arbejde i det jyske, ligesom James Lerche der er sekretær og kasserer.
Gennem årene har der været afholdt mange seminarer bl.a. andet i København og på Skærum Mølle i Vestjylland og på Jaruplund i Sydslesvig.

Alle vores årsfester har næsten uden undtagelse været afholdt i Teatermuseet i Hofteatret. Her er Blicherprisen blevet uddelt, og der har været musikalsk underholdning.
Jeg har deltaget i disse arrangementer næsten hvert år, med foredrag og sang.
Min største indsats har været ved udgivelsen af Blicherbøger, cd’er m.m. gennem alle disse år.
Se listen over bøger på Blicher-Selskabets hjemmeside.